ROK SZKOLNY 2023/2024

Opiekun – Lucyna Szymańska

Przedwodniczący: Paweł Chochołowski

Zastępca Przewodniczącego: Natalia Marchlewska

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym  reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
 2. Rada Samorządu Uczniowskiego jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 3. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.

Główne zadania Samorządu to:

 • Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 • Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 • Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.
 • Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.
 • Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania gazetki szkolnej, tablicy informacyjnej
 5. samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.