Misja Szkoły

Atmosfera szkoły sprzyja rozwojowi każdego ucznia, w tym dzieci niepełnosprawnych i odmiennych kulturowo. Pielęgnujemy tradycje narodu polskiego, regionu i szkoły w duchu patriotycznych ideałów naszego patrona Alfa Liczmańskiego. Promujemy model zdrowego trybu życia, również poprzez aktywną i twórczą współpracę ze środowiskiem lokalnym. Promujemy działalność szkoły i jej osiągnięcia w środowisku lokalnym i regionie. Przygotowujemy uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dbamy o rozwój zawodowy nauczycieli zgodnie z potrzebami naszych wychowanków. Dążymy do partnerskiej współpracy z rodzicami uczniów. Wzbogacamy bazę i wyposażenie placówki. Organizujemy wszechstronną pomoc potrzebującym.

Wizja Szkoły

W naszej szkole każdy uczeń ma możliwość jak najpełniej rozwijać swoje predyspozycje w zakresie wiedzy i umiejętności. W duchu harcerskich ideałów Alfa Liczmańskiego kształtujemy człowieka zakorzenionego w tradycji regionu i kraju, tak otwartego na świat i ludzi, aby umiał być nie tylko z drugim, ale i dla drugiego.