"Kie­dy mie­dzia­ną rdzą
Po­żół­kłych je­sien­nych li­ści więd­ną ob­ło­ki.
Smut­nie­ją­ce w dali swo­jej wy­so­kiej.
Na si­wych pu­klach ukła­da się ba­bie lato,
Na gro­bach lam­py mi­go­cą umar­łym du­szom..."