IX WOJEWÓDZKI KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI W PIEŚNI”

 

Regulamin

 1. ORGANIZATOREM KONKURSU JEST

 

   Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego

 1. Śluza 6 80-770 Gdańsk

    tel. (58) 301 45 46    

    e-mail:

     sekretariat@sp65.edu.gdansk.pl

     www.sp65.edu.gdansk.pl

 

 1. CELE KONKURSU

 

 • popularyzacja pieśni śpiewanych przez „Żołnierzy Wyklętych” i powstałych ku ich czci i pamięci
 • ocalenie od zapomnienia „Żołnierzy Wyklętych”, upowszechnienie wiedzy na temat „Żołnierzy Niezłomnych”
 • popularyzacja treści patriotycznych w repertuarze młodych wykonawców
 • edukacja historyczna 
 • poszukiwanie zapomnianych pieśni i prezentacja nowych utworów  o treści patriotycznej
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej

 

 1. POSTANOWIENIA  KONKURSU

 

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ZDALNEJ, ELEKTRONICZNEJ

 

Należy przesłać :

 • Nagranie video w formacie mp4
 • wykonawca przed wykonaniem utworu podaje :
 1. swoje imię, nazwisko
 2. wiek
 3. jaką szkołę reprezentuje
 4. tytuł utworu

 

 

Nagranie i skan oświadczenia rodziców opiekun uczestnika konkursu przesyła na e-mail szkoły sekretariat@sp65.edu.gdansk.pl do 28.02.2022 r.

 

W mailu prosimy o podanie imienia, nazwiska i telefon kontaktowy opiekuna. 

 

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

 

     Konkurs ma zasięg wojewódzki.

    W konkursie mogą brać udział

 1. SOLIŚCI

dzieci i młodzież od 6 do 15 lat w trzech kategoriach

 • 0 – 3
 • 4 - 6
 • 7 – 8

 

 1. ZESPOŁY
 • Max 8 osobowe

UCZESTNICY WYKONUJĄ TYLKO 1 UTWÓR

 • a capella
 • z podkładem muzycznym
 • z towarzyszeniem akompaniatora

 

 

 

 1. KRYTERIA OCENY
 • dobór repertuaru: treść i charakter utworów zgodny z celami i regulaminem konkursu
 • interpretacja utworu
 • umiejętności wokalne
 • dykcja
 • muzykalność
 • ogólny wyraz artystyczny
 • przedstawienie utworów znanych – w nowych aranżacjach lub własnego autorstwa

 

 

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 4 marca 2022 r. na stronie internetowej szkoły i fanpage’u szkoły na facebook’u.

 

O formie odbioru nagród powiadomimy telefonicznie i mailowo opiekunów uczestników.

 

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach Przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Administratorem danych osobowych jest    Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku  reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych: adresu e-mail: iod@sp65.edu.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocji konkursu oraz jego Organizatora.
 • Dane osobowe nauczyciela będą przetwarzane na podstawie podpisanej przez niego zgody, a uczestnika konkursu na podstawie podpisanej zgody przez jego przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wzory zgód stanowią załączniki do Regulaminu.
 • Dane uczestników konkursu oraz nauczycieli będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 • Przedstawicielom ustawowym oraz nauczycielom przysługuje prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do ich sprostowania,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce        do momentu wycofania zgody,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli uważa Pani/Panu, że powierzone dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 • Organizatorzy konkursu oświadczają, iż dane uczestników konkursu oraz nauczycieli nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Przystępując do Konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu

z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

    

      Koordynator konkursu  Joanna Witczak Romanowska  (tel. 502 918 541)

 

 

 

 

 

pliki do pobrania