REGULAMIN X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„BOHATEROWIE POLSKIEGO PODZIEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO”

 

 1. Organizator konkursu:

    Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego

 1. Śluza 6 80-770 Gdańsk

    tel. (58) 301 45 46,  

    e-mail:

    sekretariat@sp65.edu.gdansk.pl

   https://sp65.edu.gdansk.pl/pl

 

 1. Cele konkursu:
 • Odkrywanie bohaterskich losów Żołnierzy Wyklętych.
 • Ocalenie od zapomnienia bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego.
 • Rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest historia Polski.
 • Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.
 1. Zasady uczestnictwa.
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas 0 -VIII województwa pomorskiego.
 • Rozstrzygnięty zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
 1. 0-III,
 2. IV-VIII.
 • Tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień walk żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.
 • Technika prac dowolna (z wyłączeniem materiałów sypkich), format A-4 lub A-3.
 • Praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.

 

 • Na odwrocie każdej pracy umieszczamy następujące informacje wypisane drukowanymi literami:
 1. imię i nazwisko autora,
 2. klasa, wiek,
 3. adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik, nr telefonu,
 4. imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.
 • Każda placówka powinna załączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu).
 • Do każdej pracy plastycznej należy dołączyć wypełnione oświadczenie opiekuna prawnego (załącznik nr 2 Regulaminu Konkursu).
 • Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 27 lutego 2023 r. (data dostarczenia do placówki) na adres Organizatora:

 

Szkoła Podstawowa nr 65

 1. Alfa Liczmańskiego
 2. Śluza 6

80-770 Gdańsk

 • Prace biorące udział w Konkursie przechodzą na własność Organizatora.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 1 marca 2023 r. na stronie internetowej oraz facebook’u szkoły.
 • Rozdanie nagród odbędzie się 03 MARCA 2023 r. o godz. 11.00 na uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy  Wyklętych w SP nr 65 w Gdańsku,     Śluza 6
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku przy ulicy Śluza 6 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@sp65.edu.pl
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocji konkursu oraz jego Organizatora.
 • Dane osobowe nauczyciela będą przetwarzane na podstawie podpisanej przez niego zgody, a uczestnika konkursu na podstawie podpisanej zgody przez jego przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wzór zgody stanowią załączniki do Regulaminu.
 • Dane uczestników konkursu oraz nauczycieli będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 • Przedstawicielom ustawowym oraz nauczycielom przysługuje prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do ich sprostowania,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce        do momentu wycofania zgody,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli uważa Pani/Panu, że powierzone dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 • Organizator konkursu oświadcza, iż dane uczestników konkursu oraz nauczycieli nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Przystępując do Konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.

 

 • Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 • Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: koordynator konkursu: Elżbieta Pachana - tel. 502 152 794.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.