X Wojewódzki Konkurs Recytatorski

„Żołnierze Wyklęci w poezji”

 

REGULAMIN

 

 1. Organizator konkursu:

    Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego

 1. Śluza 6

    80-770 Gdańsk

    tel. (58) 301 45 46

   

    e-mail: sekretariat@sp65.edu.gdansk.pl

     https://sp65.edu.gdansk.pl/pl

 

 

 1. Cele konkursu:
 • odkrywanie bohaterskich losów Żołnierzy Wyklętych,
 • ocalenie od zapomnienia bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego,
 • popularyzowanie nieznanych powszechnie utworów poetyckich przedstawiających żołnierzy skazanych na zapomnienie,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • integrowanie i nawiązywanie współpracy między szkołami.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z kas IV-VI i VII-VIII województwa pomorskiego,
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego związanego

            z tematem konkursu (propozycje utworów  w załączniku nr 2),

 

 • uczestnicy zaprezentują się w osobnych kategoriach: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII szkoły podstawowej,
 • z każdej szkoły może wystąpić maksymalnie 2 uczestników w każdej kategorii.
 1. Kryteria oceny:
 • tematyczny dobór tekstu,
 • interpretacja utworu,
 • kultura słowa (poprawność językowa, dykcja).

 

 1. Organizacja konkursu:

 

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ZDALNEJ (ELEKTRONICZNEJ)

 

Należy przesłać :

 • nagranie video w formacie mp3 lub mp4,
 • wykonawca przed wykonaniem utworu podaje :
 1. swoje imię i nazwisko,
 2. wiek,
 3. jaką szkołę reprezentuje,
 4. tytuł utworu.

 

Nagranie i skan oświadczenia rodziców opiekun uczestnika konkursu przesyłać na         e-mail szkoły: sekretariat@sp65.edu.gdansk.pl do 27.02.2023 r.

 

W mailu prosimy o podanie imienia, nazwiska i telefon kontaktowy opiekuna. 

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 1 marca 2023 r. na stronie internetowej oaz facebook’u szkoły.

 

Rozdanie nagród odbędzie się 03.03.2023 r. o godz. 11.oo na uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w SP 65 w Gdańsku, ul. Śluza 6

 

 1. Postanowienia końcowe:

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach Przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administratorem danych osobowych jest    Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku  reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych: adresu e-mail: iod@sp65.edu.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocji konkursu oraz jego organizatora.
 • Dane osobowe nauczyciela będą przetwarzane na podstawie podpisanej przez niego zgody, a uczestnika konkursu na podstawie podpisanej zgody przez jego przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wzory zgód stanowią załączniki do regulaminu.
 • Dane uczestników konkursu oraz nauczycieli będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

 

 • Przedstawicielom ustawowym oraz nauczycielom przysługuje prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do ich sprostowania,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli uważa Pani/Panu, że powierzone dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 • Organizatorzy konkursu oświadczają, iż dane uczestników konkursu oraz nauczycieli nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Przystępując do konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu

z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jednak niezbędna dla udziału w konkursie.

 

 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

 

   

              

                                                

 

                                                                                                     Koordynatorzy konkursu

                                                                                                     Alicja Maciaszek

                                                                                                     Katarzyna Łaskiewicz

pliki do pobrania