Świetlica szkolna pracuje w godzinach 6.30 – 17.00

            W świetlicy szkolnej prowadzone są różnorodne zajęcia, rozwijające wszechstronne zainteresowania dzieci.

            Dotyczą one  najbliższego otoczenia dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne.  Uwzględniają, także tematykę dni uroczystych i świątecznych. Na zajęciach omawiane są również zmiany zachodzące w przyrodzie w ciągu roku.

             Przeprowadza się również cykl zajęć poświęconych przeciwdziałaniu agresji i przemocy. Maja one na celu kształtowanie postaw asertywnych, zdobywanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad własnymi emocjami.

           Prowadzane zajęcia mają różnorodny charakter, zależny od aktualnych zainteresowań, potrzeb dzieci i warunków obiektywnych. Stałymi, codziennymi zajęciami jest pomoc w odrabianiu prac domowych.

      Przeprowadzane są następujące zajęcia:

- rozwijające umiejętności manuale (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, itp.);

- ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy dla dzieci, bajek ,baśni, opowiadań, wierszy)

- wzbogacające posiadane wiadomości, zaspakajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne);

- kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany temat, formułowania pytań i odpowiedzi;

- kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce);

- zwiększające sprawność fizyczną i koordynację ruchową (gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne realizowane w świetlicy, na sali gimnastycznej , na boisku szkolnym i na korytarzu);

kształtujące umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej (wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań .

wdrażanie do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.