Zajęcia rewalidacyjne – terapia indywidualna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz  afazją; celem zajęć jest usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych. 

 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – zajęcia grupowe dla uczniów mających trudności w kontaktach międzyludzkich, terapia pozwala uczestnikom na przyswajanie pozytywnych wzorców zachowań i trenowanie umiejętności społecznych. 

 Terapia SI (integracja sensoryczna) – ćwiczenia i czynności usprawniające sposób, w jaki dziecko odbiera i porządkuje wrażenia zmysłowe płynące ze świata; celem zajęć jest nauczenie prawidłowej reakcji na wrażenia zmysłowe oraz rozwój zmysłu równowagi i zdolności psychoruchowych. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały do stymulacji dotykowej, wzrokowej i węchowej. 

 Metoda Tomatisa - stymulacja neurosensoryczna (audio-psycho-lingwistyczna), polegająca na kształtowaniu uwagi słuchowej czyli świadomego odbierania bodźców dźwiękowych. Uczeń słucha odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki (dźwięki podawane są drogą powietrzną i kostną) oraz na aktywnej pracy z mikrofonem (uczeń słucha własnego głosu i pod kontrolą terapeuty pracuje nad eliminowaniem zakłóceń uwagi słuchowej). 

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – są przeznaczone dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią), celem ich jest usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowych, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych, a także rozwijanie pozytywnej motywacji do nauki, wiary w siebie i swoje możliwości. 

Zajęcia logopedyczne – w zależności od potrzeb zajęcia są indywidualne lub w małych, kilkuosobowych grupach. Na zajęciach usprawniamy artykulatory , ćwiczymy słuch fonematyczny i poprawną artykulację. Przy okazji ćwiczeń artykulacyjnych dzieci wykonują ćwiczenia ruchowe. Podczas ćwiczeń grafomotorycznych usprawniamy też motorykę małą. Zajęcia odbywają się w formie zabawy.

Rewalidacja logopedyczna -Podczas terapii uczniowie wykonują: ćwiczenia oddechowe, usprawniające motorykę narządów mowy, artykulacyjne, słuchowe, logorytmiczne oraz zadania kształcące słuch fonemowy. Wspomagająco wykorzystywane są: zabawy paluszkowe, ćw. relaksacyjne, polisensoryczne grafomotoryczne oraz ćw. na koncentrację uwagi. 

Sensoplastyka to inaczej plastyka sensoryczna. Tego rodzaju ćwiczenia pobudzają u dzieci wszystkie zmysły między innymi: zmysł dotyku, wzroku, węchu, smaku. Są to zajęcia rozwijające kompetencje niezbędne w realnym życiu takie jak: samoświadomość, decyzyjność, kreatywność, aktywność, wiara we własne możliwości.  

Dogoterapia - spotkania z psem .

Obcowanie ze zwierzęciem uczy dzieci respektowania potrzeb psa. Uczniowie poznają zasady bezpiecznego zachowywania się w obecności zwierząt, a także spotkania z psem motywują dzieci do działania. Kontakt ze zwierzęciem sprawia, że dzieci podczas zajęć czują się zrelaksowane, odprężone i szczęśliwe. 

Język polski dla obcokrajowców – są to dodatkowe lekcje języka polskiego dla dzieci, które wróciły do Polski z zagranicy oraz dla dzieci innej narodowości; na zajęciach uczniowie poznają język polski (słownictwo, system gramatyczny, ortografię). Ćwiczenia rozbudzają zainteresowanie językiem i kulturą polską oraz zachęcają do porozumiewania się po polsku.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE I PROWADZĄ JE SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W NASZEJ SZKOLE !